BOULODROME/ PARKING "Am Géier "

oder eng

WIN-WIN-STORY

 

D‘F.L.B.P. (Fédération Luxembourgeoise de Boules et de Pétanque) huet op hire Generalversammlungen de federéierte Veräiner virgeschloen fir Manche vum Championnat z‘organiséieren.

 

A schonn woren d‘Schierener Bullemettien „hors concours“, well vun den Organisateure verlaangt gëtt fir eng Infrastruktur vu bis zu 40 Terrainen (12,5 m x 2,5) ze garantéieren fir datt eng Manche vum Championnat op dem selweschte Site ka vun 150 bis 200 Lizenséierte gespillt ginn.

 

Mat den zwee amenagéierten Terrainen hannert der Kierch ka kee Championnat gespillt ginn, mee et sinn dunn awer verschidden Iwwerleeunge gemeet gi fir eng Léisung ze fannen.

 

Op d‘Initiative vun e puer Comitésleit an engem Veräinsmember gouf am Januar 2015 e „Brainstorming“ mat dem Schäfferot vun der Schierener Gemeng organiséiert fir iwwert d‘Iddi vun engem Boulodrome/ Parking am Géer ze diskutéieren.

 

All bedeelegt Leit woren der Meenong, datt et deen ideale Site wier an datt een op där Basis e Projet kéint op d‘Bee stellen.

 

D‘Schierener Gemeng huet du Pläng erstelle gelooss, huet och déi néideg Autorisatioune bei de Ministèren ugefrot an de Gemengerot huet och 50.000  € am Budget fir de Projet virgesinn.

 

Ugangs 2016 huet de Gemengerot de Projet approuvéiert. Mat all den Autorisatiounen an dem Accord vum AGE stoung der Réalisatioun näischt méi am Wee.

 

Datt d‘CFL geplangt hat, fir am August/September 2016 hiert Schinnennetz vu Schieren op Kolmer z‘erneieren, sollt sech bei der Endofrechnung vum Projet finanziell als Glécksfall erausschielen.

 

D‘Schierener Gemeng hat mat der Firma Baatz eng Conventioun getraff datt den Entrepreneur de kompletten Ënnerbau géif maachen an duerfir als Géigeleeschtung den Terrain am Géier fir den CFL-Chantier bereetgestallt kréich. Ausserdeem géif d‘Firma Baatz och den neie Parking laanscht de provisoresche Futballstrainingsterrainen amenagéieren an d‘Poteauen fir de Ballfang installéieren. (Spéider huet de CIGR de Ballfang montéiert.

 

Vu Mäerz bis August 2016 gouf den Terrain vun der Firma Baatz fir den CFL-Chantier genotzt an am September gouf dunn de Boulodrome/ Parking fäerdeggestallt. D‘Virbereedungen fir d‘Luuchten woren am Oktober un der Rei. Am November gouf dunn och nach de Makadam am Kräizungsberäich nei gemaach. D‘Luuchte selwer goufen eréischt am Juli 2017 opgeriicht.

Technesch Detailer

 

A. D‘Ofmiessunge vum Boulodrome/ Parking:

 

            1. 63,05 Meter laang a 15,97 bis 16.07 Meter breet

            2. ongeféier 43 Zentimeter déif

 

B. Verbaut goufen

 

            1.   ± 144 Meter Bordure

            2.   ± 12 m³ Beton fir d‘Borduren

            3.   ± 80 Meter Tranchée fir den Eclairage public bis an d‘Garage vum Fussball

                 (3 Sockelen,    16 m³ Sand, 80 m Gaine)

            4.   ± 403 m³ Concassé (40 Zentimeter déif) oder och nach 640 Tonnen

            5.   ± 30 m³ Gruine de Meuse (3 Zentimeter déif)

Budget wore vum Gemengerot 50.000 € virgesinn

b. de Boulodrome/ Parking gouf gebaut fir 30.087,26 €, dovunner sinn

 

            1.   19.216,16 € fir Génie civil Aarbechten (Firma Baatz)

            2.    8.195,11 € fir d‘Luuchten (Firma AEM Lighting)

            3.    2.675,99 € fir d‘Installatioune vun de Luuchten (Firma Kaufmann & Biesen)

 

Duerch d‘Conventioun mam Entrepreneur ass de Poste Génie civil vun 35.240,87 € op 19.216.16 € erofgaangen..

 

c. E SUBSIDE du Ministère des Sports: pour aménagement d‘une piste de pétanque/ Boulodrome au lieu-dit „Am Géier“ ass am Kader vum onzième programme quinquennal d‘équipement sportif couvrant la période de 2018 à 2022 am Februar 2018 approuvéiert gi fir 6.900 € (± 25% vum montant susidiable au titre sportif de 27.581,55 €)

 

D. E finale Käschtepunkt ass 23.187,26 €, dat sinn dann nach just 46,37% vum Budget

Aweiung vum Boulodrome/ Parking wor Samsdes, den 21. Oktober 2017

 

 

d‘SCHIERENER BULLEMETTIEN                                               fir den Service Technique vun der

                                                                                                          Schierener Gemeng

Romain GOERENS                                                                           Michel PUTZ

President                                                                                           Dipl. Ing.

Virgeschicht

D'Aaarbechten

Finanziell Donnéeën

20170921_144750
20160928_155459
20160921_140640
aweiung IMG_1928
aweiung IMG_1867
aweiung IMG_1750
20160928_155459
aweiungIMG_1906
aweiung IMG_1925
aweiung IMG_1924