top of page

H I S T O R I Q U E

Esou huet alles ugefaang.....

2006-2012

 

- An enger Versammlung vum 16.02.2006 haat d'Madame Kemp-Weber  Juliette, Member vun der  Schierener Kultur a          Sportkommissioun, di formidabel Iddi e Volleksfest am Schoulhaff an am Park hannert der Kierch ze organiséieren,

    an daat mat engem flotte Bullentournoi.

   Hier Iddi war och, eppes fir di Schierener Leit ze maachen, domatt se  sech mei no  kommen fir flott a geselleg

   Momenter ze verbrengen.

    z.b. a firwaat net, Sonndes mueres no  der Mass, sech fir den Apéro, op der Bullepiste treffen, an a gudder

   Gesellschafft e puer Bullen schéissen.

   D'Membren vun der Kultur a Sportkommissioun, den Här GARSON Nico, KAYSER Alfred,  MICHELS Rose,

   NEUBERG Evelyne, an REITER Christianne woren domadder averstan, an  mam Accord vun der Gemeng, gouf daat           och mat ganz vill Succès ëmgesaat.

 

- Am Hierscht 2008 huet d'Gemeng Schieren  zesummen mam SIGR - Norden en éischten Pétanqueterrain am                     schéine Park hannert der Kiirch opgeriicht.

   

- Op deenen 3 Volleksfester  (2010, 2011 an 2012) huet de fréiere Comitésmember Raymond Bartholmé                                   Pioneieraarbecht geleescht, andeems en Tournoi fir d'Schierener  Leit mat vill Succès organiséiert gouf.

- Daat wor dunn am Summer 2012 den Ustouss fir e Pétnaqueveräin zu Schieren op d'Been ze stellen.

2012

2012 Grennung vun de Schierener Bullemettien

- Donneschdes 05.Juli 2012 gouf eng Informatiounsversammlung oofgehalen  fir de Schierener Leit de        neien Sportsveräin zu Schieren virzestellen.

    22 Leit  woren un der Iddi, fir zu Schieren Pétanque ze spillen, interresséiert.

- Den Numm " Schierener Bullemettiën" wor d'Iddi vun eisem Veräinsfrend Marc Michels an eng     grouss Majoritéit vun de Membre wor domadder averstan e Logo gouf och fond an och Statute konnten         opgestallt ginn.

 

- Donneschdes, den 13.September 2012 wor d'Grënnungsversammlung am Club House vum TC            Schieren. 28 Leit hunn dei proposéiert Statuten guttgeheescht, a woren och d'accord mat der                            Zesummesetzung vun engem Comité.

   Hei d'Nimm vun de 10 Grënnungsleit déi an den Statute stinn:

   SCHIERENER BULLEMETTIËN A.S.B.L.

 1. BARTHOLME Raymond

 2. GARSON Carlo

 3. GOERENS Romain

 4. LATIC Edin

 5. LATIC Elvir

 6. MICHELS Rose

 7. MEYER Fränk

 8. MEYER Pol

 9. SCHMITZ Jean-Pierre

 10. SCHMITZ-NILLES Jessica

 

- No der Grënnungsversammlung vum 13.09.2012 si Méindes, de 17. 09.2012 nom Artikel 23                     (répartition des charges) vun eise Statute folgend Chargen an der éischter  Comitéversammlung                      opgedeelt ginn:

 • Président:                            GOERENS Romain    

 • Vice-Président:                   LATIC Edin 

 • Sécrétaire:                           MEYER Pol

 • Trésorier:                            SCHMITZ-NILLES Jessica

 • Commission sportive:       LATIC Edin

                                                      LATIC Elvir

 • Commission Technique:   BARTHOLME Raymond  

                                                      SCHMITZ Jean-Pierre            

 • Membres:                             GARSON Carlo

                                                      KEMP Romain

                                                      MICHELS Rose

 • Reviseurs de Caisse:          BERTEMES Marcel   

                                                      ORIGER Georges

 • Siège Social:  Café "a Kesslesch" 

                               48, ROUTE DE lUXEMBOURG

                                L-9123 SCHIEREN

- D'Cotisatioun 2012 fir d'Grennungsmemberen: 20.-€ 

- Den 19.September 2012 gouf eng "Demande d'admission provisoire" un d'Fédératioun gemeet an         de 27. September 2012 hunn d'Membere vum Conseil d'Administration vun der FLBP eis Demande                   approuvéiert.

- Donnesdes, de 20.September 2012: e "SCHNUPPER"  Frendschaftsmatch beim Riganelli,                          zu Esch/Alzette (Champion de Luxembourg an Coupe FLBP 2012)

- E Bank-Konto gouf bei der Dexia-BIL zu Ettelbréck opgemeet

   IBAN LU96 0029 3100 3839 5800 BILLLULL

- Déi éischt Uniformen (T-Shirts a Sweat-Shirts goufe gesponsort vun

   der  Firma BIHOR (LATIC Edin, LATIC Elvir)

- Méindes den 08.Oktober 2012 goufen d'Statute vum Schierener Gemengerot eestëmmeg

   ugehol an e "Startsubsid" iwwer 500.-€ gouf accordéiert.

- Eis 1.Assemblée Générale Ordinaire: Donnesdes, den 18 Oktober 2012

   am Club House vum T.C. Schieren

- Eis éischt Sponsoren woren 2012

 • BIHOR S.à r.l  Schieren

 • BOIS MATERIAUX WILLY PUTZ  S.à r. l.  Schieren

 • Toiture Moderne S.à r.l  Colmar-Berg

- Seit dem 05.12.2012 gett de Veräin offiziell als A.S.B.L

   am Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg gefouert

   No. d'immatriculation: F 9370

   Date d'immatriculation: 05/12/2012

bottom of page