Wann dir an deenen leschte Joren duerch eist Ländchen gefuer oder getrëppelt sidd, dann hutt dir bestëmmt déi eng oder aner Kéier kleng Gruppen vu Léit gesinn, déi mat eisenen Kugelen duerch d'Luucht geschoss hunn a probéiert hunn, esou no wéi méiglech un eng kleng holze Kugel erun ze kommen.

Richteg, déi hunn, "Pétanque", oder och nach "Boule" genannt, gespillt.

 

Dann koumen dem engen oder aneren  villaicht Erënnerungen aus der Kandheet an de Kapp, Biller, wou mer als Kanner mat holzen oder plastiks Bullen um Camping oder op der Plage dat selwecht probéiert hunn.

Dat flott dorunner war an ass nach ëmmer, dat jiddwereen  gläich kann matspillen an dat ouni grouss trainéieren ze mussen.

D'Reegelen  sinn einfach a mat e bëssi Chance kann een direkt een Punkt maachen.

Deen een ass gutt, deen aneren eng Grëtz besser, a schlecht ass souwisou keen.

"Pétanque" ass en Equippesport, wou Gruppen vun 2 oder 3 Léit géint eng aner Equipe spillen.

Egal op Mann oder Fra, op al op jonk ,op grouss op kleng, "Boule" spillen verbënnt Generatiounen mateneen,  an den Integratiounsgedanken steet oft  un éischter Platz.

Et gëtt diskutéiert, et gëtt gelaacht an heiansdo och geflucht, mä d'Gesellegkeet steet un éischter Platz.

De Pétanqueveräin vu Schieren "Schierener Bullemettiën" sinn  den 17 Mäerz 2019 an déi nei Saison gestart.

Si setzen sech ënner anerem an, fir "Boulespillen" an hirer Gemeng  mee doriwwer eraus och an der zukünfteger Nordstad, ze propagéieren.

Esou hunn un dësem Dag 45 Léit un der Manifestatioun deelgeholl, déi dëst Joer zousätzlech ënner dem Motto vum "Télévie 2019" stoung.                                                         

 

                                                                                                                 Romain Pauly

Comment  nous trouver ?

Tél.+352 691 818 394 GOERENS R.

Boulodrôme Am Ge'er

rue du Moulin    (près du TC & FC SCHIEREN)